yǎn | 依檢切
覆也。大有餘也。又,欠也。从大从申。申,展也。

清代 段玉裁《說文解字注》

覆也。大有餘也。
釋言曰。荒奄也。弇、同也。弇、葢也。古奄弇同用。覆葢同義。詩皇矣傳曰。奄、大也。執競傳曰。奄、同也。鄭箋詩奄皆訓覆。許云覆也。大有餘也。二義實相因也。覆乎上者、往往大乎下。故字从大。周官經謂宦者爲奄。以精氣閉藏名之。覆葢義之引申也。
又欠也。
三字未詳。方言曰。奄、息也。李密陳情表曰。氣息奄奄。
从大𦥔。
會意。依檢切。八部。
comments powered by Disqus