chún | 常倫切
𡗥
大也。从大屯聲。讀若鶉。

清代 段玉裁《說文解字注》

大也。
此謂敦厚之大。
从大。屯聲。讀若𪆾
{(亯羊[上下])+鳥[左右]}當作𩁛。常倫切。音在十三部。
comments powered by Disqus