wéi | 羽非切
𠆎
衺也。从交韋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

衺也。
衣部衺下曰。𩎮也。二篆爲轉注。經典叚回字爲之。小旻。謀猶回遹。傳曰。回、邪也。大明。厥德不回。傳曰。回、違也。回皆𩎮之叚借字。小旻言其轉注。大明言其叚借。故傳語不同。大明傳違卽𩎮字。𩎮久不行。俗乃作違。經典多作回。口部曰。回、轉也。乃回之本義。必有許書而後知回衺之本字作𩎮。桓大之本宇作𡘍。僾唈之本字作{兂:左右反}。倘不能觀其會通。則許書徒存而已矣。
从交。韋聲。
羽非切。十五部。
comments powered by Disqus