ɡuī | 居隨切
有法度也。从夫从見。

清代 段玉裁《說文解字注》

規巨、有灋度也。
各本無規巨二字。今補於此。說規矩二字之義。故工部巨下但云規巨也。此許全書之通例也。𦥓部𣬈下曰。𣬈𪗌、人𪗌也。故肉部𪗌下曰。𣬈𪗌也。正同此。圜出於方。方出於矩。古規矩二字不分用。猶威儀二字不分用也。凡規巨、威儀有分用者皆互文見意。非圜不必矩、方不必規也。灋者、㓝也。度者、灋制也。規矩者、有灋度之謂也。萑部曰。規蒦、商也。一曰蒦、度也。凡有所圖度匡正皆曰規。左傳。規求無度。陶淵明文。欣然規往。左傳曰。大夫規誨。詩序曰。沔水、規宣王也。
从夫見。
會意。丈夫所見也。公父文伯之母曰。女智莫如婦。男智莫如夫。字統曰。丈夫識用。必合規矩。故規从夫。居隨切。十六部。
comments powered by Disqus