duì | 丁罪切
磊䇏,重聚也。从立𦎫聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

磊𥫉、
曡韵字。今俗語猶有之。
重聚也。从立。𦎧聲。
丁罪切。十五部。
comments powered by Disqus