jìnɡ | 疾郢切
立竫也。从立青聲。一曰細皃。

清代 段玉裁《說文解字注》

立竫也。
謂立容安竫也。安而後能慮。故釋詁、毛傳皆曰靖、謀也。
从立。靑聲。
疾郢切。十一部。
一曰細皃。
古文尙書𢧵𢧵善諞言。伏生今文作諓諓善竫言見公羊傳。王逸注楚辭引作諓諓靖言。葢竫靖、戔諓古通用。靖言、謂小人巧言。戈部引周書戔戔巧言、亦謂秦誓也。山海經大荒東經曰。東海之外。大荒之中。有小人國名靖。
comments powered by Disqus