xīn | 息林切
人心,土藏,在身之中。象形。博士說以爲火藏。凡心之屬皆从心。

清代 段玉裁《說文解字注》

人心。土臧也。
也字補。
在身之中象形。
息林切。七部。
博士說㠯爲火臧。
土臧者、古文尙書說。火臧者、今文家說。詳肉部肺下。
comments powered by Disqus