yīnɡ | 於陵切
當也。从心𤸰聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

當也。
當、田相值也。引伸爲凡相對之偁。凡言語應對之字卽用此。大徐言部增譍字。非也。諾下、讎下、唉下、對下譍字皆當改正。
从心。𨿳聲。
於陵切。六部。
comments powered by Disqus