niàn | 奴店切
常思也。从心今聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

常思也。
方言曰。念、思也。又曰。念、常思也。許云。懷、念思也。左傳引夏書曰。念茲在茲。釋茲在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。惟帝念功。
从心。今聲。
奴店切。七部。
comments powered by Disqus