nǎn | 女版切
敬也。从心難聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

敬也。
敬者、肅也。商頌。不戁不竦。傳曰。戁恐。竦、懼也。敬則必恐懼。故傳說其引申之義。若小雅我恐熯矣傳曰熯、敬也。此謂詩叚熯爲戁。
从心。難聲。
女版切。十四部。
comments powered by Disqus