dūn | 都昆切
厚也。从心𦎫聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

厚也。
厚當作𣆪。凡𢤈厚字當作此。今多作𣀦厚。叚借。非本字。𣀦者、怒也。詆也。一曰誰何也。雒誥。𢤈大成裕。
从心。𦎧聲。
都昆切。十三部。
comments powered by Disqus