zhé | 陟列切
敬也。从心折聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

敬也。
口部哲下曰。知也。悊與哲義殊。口部云。哲或从心作悊。葢淺人妄增之。因古書聖哲字或从心而合之也。
从心。㪿聲。
陟列切。十五部。
comments powered by Disqus