wéi | 以追切
凡思也。从心隹聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

凡思也。
方言曰。惟、思也。又曰。惟、凡思也。慮、謀思也。願、欲思也。念、常思也。許本之曰。惟、凡思也。念、常思也。懷、念思也。想、冀思也。思部慮、謀思也。凡許書分部遠隔、而文理參五可以合觀者視此。凡思、謂浮泛之思。生民。載謀載惟。箋云。諏謀其日。思念其禮。按經傳多用爲發語之詞。毛詩皆作維。論語皆作唯。古文尙書皆作惟。今文尙書皆作維。古文尙書作惟者、唐石經之類可證也。今文尙書作維者、漢石經殘字可證也。俗本匡謬正俗乃互易之。大誤。又魯詩作惟、與毛詩作維不同。亦見漢石經殘字。
从心。隹聲。
以追切。十五部。
comments powered by Disqus