rèn | 如甚切
下齎也。从心任聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

下齎也。
未聞。按後漢書班固典引曰。亦宜勤恁旅力。李賢注引說文恁、念也。當用以訂正。廣雅曰。恁、思也。廣韵、玉篇亦曰。念也。恁念爲曡韵。廣雅又云。恁、弱也。則與詩荏染同音通用耳。
从心。任聲。
如甚切。七部。李善如深切。
comments powered by Disqus