zhuànɡ | 陟絳切
愚也。从心𥫔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

愚也。
與上篆互訓。
从心。贛聲。
陟絳切。古音在八部。按師古張陳王周傳注曰。舊音下紺反。今音讀竹巷反。此音有古今之證也。
comments powered by Disqus