zōu | 側鳩切
麻蒸也。从艸取聲。一曰蓐也。 

清代 段玉裁《說文解字注》

麻蒸也。
此不與上文蒸字類廁者、以篆籒別之。西征賦曰。感市閭之菆井。東方朔七諫曰。菎蕗襍於黀蒸。王逸注枲翮曰。黀一作菆。按枲翮、枲莖也。麻部出黀字云麻?也。鍇本無之。俗添之耳。
从艸。取聲。
側鳩切。三部。籒文作?。
一曰蓐也。
此別一義。蓐見下部。
comments powered by Disqus