dànɡ | 徒朗切
放也。从心昜聲。一曰平也。

清代 段玉裁《說文解字注》

放也。
與?音義同。方言。婬、愓、遊也。江沅之閒謂戲爲婬。或謂之愓。按廣韵作婸。
从心。昜聲。
徒朗切。十部。方言音羊。
一曰平也。
玉藻。行容愓愓。注。直而疾皃也。
comments powered by Disqus