chūn | 昌純切
推也。从艸从日,艸春時生也;屯聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

推也。
此於雙聲求之。鄉飮酒義曰。東方者春。春之爲言蠢也。尚書大傳曰。春、出也。萬物之出也。
从日艸屯。
日艸屯者、得時艸生也。屯字象艸木之初生。
屯亦聲。
㑹意兼形聲。此七字依韵㑹。今二徐本皆亂以鍇語。昌純切。十三部。籒文作?。
comments powered by Disqus