náo | 女交切
亂也。从心奴聲。《詩》曰:“以謹惽怓。”

清代 段玉裁《說文解字注》

亂也。
大雅民勞毛傳曰。惽怓、大亂也。惽當作怋。
从心。奴聲。
女交切。古音在五部。
詩曰。㠯謹怋怓。
怋各本作惽。今正。民勞釋文曰。惽、說文作怋。舊本如是。今本作說文作昬。誤也。怋怓爲連綿字。說文古本當是怋篆下云怋怓、亂也。怓篆下云怋怓也。而引詩在怋篆下。
comments powered by Disqus