wèi | 于歲切
㝱言不慧也。从心衞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㝱言不慧也。
哀二十四年左傳曰。是躗言也。釋文曰。字林作㦣。云夢言意不慧也。按左傳作躗。是叚借字。
从心。衛聲。
于歲切。十五部。
comments powered by Disqus