duì | 徒對切
怨也。从心敦聲。《周書》曰:“凡民罔不憝。”

清代 段玉裁《說文解字注》

怨也。从心。𣀦聲。
徒對切。古音在十三部。
周書曰。凡民㒺不𢥦。
康誥文。今作凡民自得罪。寇攘姦宄。殺越人于貨。?不畏死。㒺弗憝。孟子引作凡民㒺不?。
comments powered by Disqus