chōnɡ | 敕中切
憂也。从心中聲。《詩》曰:“憂心忡忡。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𢝊也。
按也當作皃。釋訓曰。忡忡、憂也。毛傳曰。忡忡猶衝衝也。
从心。中聲。
敕中切。九部。
詩曰。憂心忡忡。
召南草蟲文。
comments powered by Disqus