ruò | 而灼切
水。自張掖𠛹丹西,至酒泉合黎,餘波入于流沙。从水弱聲。桑欽所說。

清代 段玉裁《說文解字注》

溺水。自張掖𠜂丹西至酒泉合黎。餘波入于流沙。
禹貢曰。弱水旣西。又曰。道弱水至于合黎。餘波入于流沙。張掖郡𠜂丹、二志同。前志𠜂丹下曰。桑欽以爲道弱水自此、西至酒泉合黎。又張掖郡居延下曰。居延澤𡉈東北。古文以爲流沙。水經曰。合離山𡉈酒泉會水縣東北。流沙地𡉈張掖居延縣東北。今甘肅舊山丹衞卽𠜂丹廢縣。舊甘州衞西北千二百里有故居延城。故居延城東北有居延海。衞西北四十里有合黎山。衞西有弱水。胡氏渭禹貢錐𢫾曰。溺水正流入居延海。其餘波則入流沙。流沙非居延也。
从水。弱聲。
而灼切。二部。按今人用爲㲻𣳚字。溺行而㲻廢矣。又用爲人小便之𡲘字。而水名則皆作弱。
桑欽所說。
漢書儒林傳。孔氏古文尙書、安國授都尉朝。朝授膠東庸生。庸生授淸河胡常少子。常授虢徐敖。敖授王璜及平陵塗惲子眞。子眞授河南桑欽君長。地理志偁桑欽說五。水部引桑欽說三。桑經典釋文作乗。
comments powered by Disqus