mǎnɡ | 模朗切
眾艸也。从四屮。凡茻之屬皆从茻。讀與冈同。

清代 段玉裁《說文解字注》

眾艸也。
按經傳艸莽字當用此。
从四屮。凡茻之屬皆从茻。讀若與冈同。
謂其讀若與冈之讀若同也。模朗切。十部。
comments powered by Disqus