lěi | 力追切
水。出鴈門陰館累頭山,東入海。或曰治水也。从水纍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㶟水。出鴈門陰館絫頭山。東入海。
沈約宋書曰。陰館、前漢作觀。後漢、晉作館。按今前書不作觀。葢淺人改也。鴈門郡陰館、二志同。今山西代州州北四十里陰館城是。在句注陘北。絫頭山在今朔州代州之閒。前志陰館下曰。絫頭山、治水所出。東至泉州入海。過郡六。行千一百里。水經曰。㶟水、出鴈門陰館縣。東北過代郡桑乾縣南。又東過涿鹿縣北。又東過出山。過廣陽薊縣北。又東至漁陽雍奴縣西入笥溝。按治水、㶟水異名同實。武五子傳作台水。台卽治也。前志代郡且如下。于延水出塞外。東至廣寧入治。今本無廣平舒下。祁夷水北至桑乾入治。小顔本治皆譌沽。姑故二音。其繆甚矣。酈云。地理志于延水東至廣寧入治、非是。謂于延逕廣寧故城南。又逕茹縣故城北。又逕鳴雞山西。又逕且居縣故城南。乃後注於㶟水。不當云在廣寧入治也。新挍水經注改治作沽。不免誤會。今直隷永定河卽桑乾河。卽古㶟水也。源出山西朔州馬邑縣洪濤山。會灰河。經馬邑縣、山陰縣、應州、大同府、渾源州、陽高縣、天鎭縣、廣靈縣、蔚州。入直隷畍。經西寧縣、懷安縣、保安州、懷來縣、昌平州、宛平縣、良鄉縣、固安縣、永淸縣、霸州、天津府。至大沽。北入於海。
从水。纍聲。
力追切。十五部。按此篆疑當是從水絫聲。其山曰絫頭山。故其水曰?水。今字絫作累。又與纍相亂。水經注作濕水者、㵕作漯乃又譌濕也。㵕餘水亦譌作濕餘。又或譌作溫餘。
一曰治水也。
各本作或曰。今依集韵、類篇作一曰。謂㶟水一名治水。見漢志。酈氏亦云一曰治水。師古曰。治弋之反。
comments powered by Disqus