yóu | 羽求切
水也。从水尤聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

沋水也。
廣韵曰。在高密。按葢卽左傳尤水。上文之治水也。
从水。尤聲。
羽求切。古音在一部。
comments powered by Disqus