suàn | 蘇貫切
明視以筭之。从二示。《逸周書》曰:“士分民之祘。均分以祘之也。”读若筭。

清代 段玉裁《說文解字注》

明視㠯筭之。从二示。
示與視、筭與祘皆曡韵也。明視故从二示。
逸周書曰。
藝文志。周書七十一篇。周史記也。劉向曰。葢孔子所論百篇之餘。故許君謂之逸周書。亦以別於偁尚書之周書。免學者惑也。
士分民之祘。
今逸周書無此語。當在亾篇內。
均分㠯祘之也。
此釋逸周書語。或曰。本典解均分以利之則民安。卽此句也。
讀若筭。
蘇貫切。十四部。
comments powered by Disqus