zhuó | 士角切
水小聲。从水爵聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水之小聲也。
古書多瀺灂連文。瀺士湛反。灂士卓反。雙聲字。高唐賦。巨石溺溺之瀺灂。注引埤蒼瀺灂、水流聲貌。上林賦。瀺灂霄隊。司馬貞引說文水之小聲也。李善引字林瀺灂、小水聲也。疑說文本有二篆。上云水之小聲也。从水、毚聲。下云瀺灂也。从水、爵聲。全書之例如此。單用灂字者、江賦漰湱澩灂。謂大波相激之聲。
从水。爵聲。
士角切。二部。
comments powered by Disqus