jué | 古穴切
涌出也。一曰水中坻,人所爲,爲潏。一曰潏,水名,在京兆杜陵。从水矞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

湧出也。
上林賦。潏潏淈淈。李善皆引說文證之。應劭、晉灼注上林賦云。潏、湧出聲也。江賦。潏湟淴泱。南都賦。𣳚滑瀎潏。潛㕎洞出。
一曰水中坻。人所爲爲潏。
釋水曰。小沚曰坻。人所爲爲潏。
一曰潏水名。在京兆杜陵。
京兆尹杜陵、二志同。故城𡉈今陝西西安府咸甯縣東南。潘岳關中記曰。涇渭霸滻豐鎬澇潏。上林賦所謂八川分流也。師古上林賦注曰。地理志鄠縣有潏水。北過上林苑入渭。而今之鄠縣則無此水。許愼云。潏水𡉈京兆杜陵。此卽今所謂沈水。從皇子陂北波。經昆明池入渭者也。葢爲字或从水旁穴。與沈字相似。俗人因名沈水乎。按水經注渭水、又東北逕渭城南。有沈水自南注之。亦謂是水謂潏水也。故呂忱曰潏水出杜陵縣。亦曰高都水。王氏五侯壞決高都是也。是則當酈時已名沈水。小顔推求其故。殆因潏之聲誤爲泬。泬之字誤爲沈。自俗人不識泬字。遂名之沈水。沿譌積習。往往如此。小顔之說善矣。而戴先生挍水經注乃盡改沈水爲泬水。則又無以證古今之異名同實。且使小顔之前固作泬水。則小顔何不顯證之而作疑辭乎。一統志今潏水𡉈西安府長安縣南。源出南山。自咸寧縣界流入。又西北入渭水。○按酈注沈水。沈葢沇字之誤。李善注上林賦曰。潏水出杜陵。今名沇水。自南山黃子陂西北流經至昆明池入渭。司馬貞注上林語全同。亦作今名沇水。(單行索隱如此)沇從允聲、余準切。潏矞聲、食聿切。二字相爲雙聲曡韵。唐初呼沇水。字異而音實同耳。小顔與李善同時。其注漢書葢亦本作今所謂沇水。轉寫作沈字。由俗書沈字似沇也。惟小顔不知潏沇同聲。而𢫾爲泬字之誤。是爲無稽之談。集韵。沇庾準切。水名。謂潏水也。若沇水東流爲泲。則讀以轉切矣。
从水。矞聲。
古穴切。十五部。
comments powered by Disqus