shèn | 所禁切
下漉也。从水參聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

下漉也。
司馬相如封禪文。滋液滲漉。楊雄河東賦。澤滲灕而下降。今俗云滲屚。
从水。參聲。
所禁切。七部。
comments powered by Disqus