wéi | 羽非切
潿
不流濁也。从水圍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

不流濁也。
謂薉濁不流去也。左傳曰。有汾澮以流其惡。
从水。圍聲。
羽非切。十五部。此於聲見義。
comments powered by Disqus