méi | 武悲切
水艸交爲湄。从水眉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水艸交爲湄。
小雅。居河之湄。釋水、毛傳皆曰。水草交爲湄。
从水。睂聲。
武悲切。十五部。
comments powered by Disqus