yǒnɡ | 爲命切
潛行水中也。从水永聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

潛行水中也。
周南。不可泳思。釋水、毛傳皆曰。潛行爲泳。下文云潛、涉水也。涉、徒行厲水也。
从水。永聲。
爲命切。古音在十部。
comments powered by Disqus