pàn | 薄半切
半也。从半反聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

半反也。
反、覆也。反者叛之全。叛者反之半。以半反釋叛。如以是少釋尟。
从半反。半亦聲。
按各本云。半也。从半反聲。轉寫者多奪字耳。薄半切。十四部。古多假畔爲叛。
comments powered by Disqus