yōu | 於求切
瀀
澤多也。从水憂聲。《詩》曰:“旣瀀旣渥。”

清代 段玉裁《說文解字注》

澤多也。
與優。義近。瞻卬傳曰。優、渥也。優卽瀀之假借矣。
从水。憂聲。
於求切。三部。
詩曰。旣瀀旣渥。
小雅信南山文。今詩作優。
comments powered by Disqus