tīnɡ | 他丁切
平也。从水丁聲。
AD
𠀩

𠀩

汀或从平[𠀒]

清代 段玉裁《說文解字注》

平也。
謂水之平也。水平謂之汀。因之洲渚之平謂之汀。李善引文字集略云。水際平沙也。乃引伸之義耳。
从水。丁聲。
他丁切。十一部。
comments powered by Disqus