miǎn | 彌兖切
沈於酒也。从水面聲。《周書》曰:“罔敢湎于酒。”

清代 段玉裁《說文解字注》

湛於酒也。
湛各本作沈。此等皆後人以習用改之耳。沈㲻於酒、周易所謂飲酒濡首、亦不知節也。韓詩云。飲酒閉門不出客曰湎。樂記。流湎以忘本。其引伸之義也。
从水。面聲。
彌兖切。十四部。按鄭注酒誥曰。飲酒齊色曰湎。大雅。天不湎爾以酒。箋云。天不同女顏色以酒。有沈湎於酒者。是乃過也。鄭意此字从面會意。故釋云齊色。謂同飲者至於同色也。許則謂形聲。
周書曰。罔敢湎于酒。
酒誥文。
comments powered by Disqus