sōu | 速矦切
𤃬也。从水束聲。河東有涑水。

清代 段玉裁《說文解字注》

𤃬也。
涑、亦假漱爲之。公羊傳。臨民之所漱浣也。何曰。無垢加功曰漱。去垢曰浣。齊人語。解云。無垢加功、謂但用手斗漱。去垢葢用足物。故內則云。冠帶垢、和灰請漱。衣裳垢、和灰請澣。鄭云手曰漱、足曰澣是也。若然則涑與澣別。而許不別者、許渾言、何析言也。毛詩周南箋云。汙、煩也。煩撋之用功深。澣謂濯之耳。是則澣對汙言、又分深淺。實則何之去垢、卽毛詩之汙。何之無垢加功、卽毛詩之澣。古人因義立文。後人當因文攷義耳。上文湔篆下云。一曰手澣。巳依水經注訂手爲半。依諸家用手曰涑之云則作手固未嘗非是。
从水。束聲。
速矦切。三部。
河東有涑水。
左傳曰。伐我涑川。水經曰。涑水、出河東聞喜縣東山黍葭谷。今涑水出山西絳州絳縣陳村峪。伏流復出。西入聞喜縣畍。又西南入夏縣畍。經安邑縣北。西流入蒲州府猗氏縣畍。又西南經臨晉縣南、虞鄉縣北、永濟縣西南。入五姓湖。又西南入黃河。按左傳音義、此水徐仙民息錄反。字林音速。
comments powered by Disqus