liánɡ | 呂張切
牻牛也。从牛京聲。《春秋傳》曰:“牻㹁。”

清代 段玉裁《說文解字注》

牻牛也。从牛。京聲。
吕張切。十部。
春秋傳曰牻㹁。
閔二年傳。本作尨涼。葢許引之證此二字所以從尨從京也。京者、涼之省也。牻㹁同義、如尨涼一理相似。傳寫誤爲春秋傳曰牻㹁。殊不可通。
comments powered by Disqus