yán | 余廉切
海岱之閒謂相汙曰㶄。从水閻聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

海岱之閒謂相污曰㶄。
方言。氾浼㶄洼洿也。自關而東或曰洼。或曰氾。東濟海岱之閒或曰浼。或曰㶄、按洿污古通用。子雲義取污薉。許說及廣雅皆从之。郭注以洿池釋之。非也。
从水。閻聲。
余廉切。八部。
comments powered by Disqus