hònɡ | 呼孔切
丹沙所化,爲水銀也。从水項聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

丹沙所化爲水銀也。
本艸經曰。鎔化還復爲丹。然則本丹之所化明矣。後代燒煅麄次朱砂爲之。淮南書高注曰。白澒、水銀也。廣雅曰。水銀謂之澒。字一作汞。說者分別之云。汞、水銀滓。
从水。項聲。
呼孔切。九部。
comments powered by Disqus