jīnɡ | 古靈切
水脈也。从川在一下。一,地也。壬省聲。一曰水冥坙也。
AD
𡿱

𡿱

古文坙不省。

清代 段玉裁《說文解字注》

水𧖴也。
巠之言濥也。濥者、水𧖴行地中濥濥也。故从川在地下。
从川在一下。一、地也。
會意。
𡈼省聲。
古靈切。十一部。
一曰水冥巠也。
冥巠、水大皃。今字作溟涬。司馬注莊曰。涬溟、自然氣也。
comments powered by Disqus