qìnɡ | 七正切
寒也。从仌青聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

寒也。
曲禮曰。凡爲人子之禮。冬溫而夏凊。
从仌。靑聲。
七正切。十一部。癛凊二篆舊在凍篆之前。非其次也。今更正。凡全書內多有宐正者。學者依此求之。
comments powered by Disqus