diāo | 都僚切
半傷也。从仌周聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

半傷也。
傷、創也。半傷、未全傷也。
从仌。
仌霜者傷物之具。故从仌。
周聲。
都僚切。二部三部。
comments powered by Disqus