ɡènɡ | 古恒切
鯍也。《周禮》謂之䱴。从魚恆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

䱭鯍、
逗。䱭字淺人刪之。今補。
鮪也。
鮪字各本無。今依全書通例補。上林賦。䱍䲛螹離。郭注曰。䱍䲛、鮪也。李善注吳都賦同。按劉逵注蜀都賦曰。鱣、䱍䲛也。古人言鱣鮪多有不別者。如山海經傳亦云鮪卽鱣也。當是以爲一類而渾言之。
周雒謂之鮪。蜀謂之䱭鯍。
十字各本譌作周禮謂之䱭五字。今補正。李奇注上林曰。周洛曰鮪。蜀曰䱍䲛。陸詩疏曰。益州人謂之䱍䲛。按蜀有之者、出於江也。周雒有之者、出鞏穴入河也。䱍䲛雙聲字。
从魚。𢛢聲。
各書多作䱍。省立心也。古恆切。六部。
comments powered by Disqus