bèi | 平祕切
𤛟
《易》曰:“𤛟牛乘馬。”从牛𤰈聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

易曰。犕牛乘馬。
此葢與革部之鞁同義。鞁、車駕具也。故玉篇云。犕、服也。以鞍裝馬也。
从牛。𤰈聲。
𣪠辭今作服。古音?聲𤰈聲同在第一部。故服犕皆扶逼反。以車駕牛馬之字當作犕。作服者假借耳。左傳。王使伯服如鄭請滑。史記鄭世家作伯犕。後漢書皇甫嵩傳。義眞犕未乎。北史魏收嘲陽休之。義眞服未。正作服字。此皆通用之證也。今韵犕平祕切。
comments powered by Disqus