sāo | 穌遭切
鮏臭也。从魚喿聲。《周禮》曰:“膳膏鱢。”

清代 段玉裁《說文解字注》

鮏臭也。从魚。喿聲。
穌遭切。二部。
周禮曰。膳膏臊。
按此六字當作讀若周禮曰膳膏臊八字。葢臊从肉。見肉部。云豕膏臭也。與先鄭說同。然則許所據周禮不作膳膏鱢。鱢與鮏同義。
comments powered by Disqus