fěi | 非尾切
別也。从非己聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

別也。
別者、分解也。
从非已。
舊已下有聲字。今刪。已猶身。非已猶言不爲我用。會意。非亦聲。非尾切。十五部。
comments powered by Disqus