kào | 苦到切
相違也。从非告聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

相韋也。
韋各本作違。今正。相韋者、相背也。故从非。今俗謂相依曰靠。古人謂相背曰靠。其義一也。猶分之合之皆曰離。
从非。告聲。
苦到切。古音在三部。
comments powered by Disqus