fǒu | 方久切
鳥飛上翔不下來也。从一,一猶天也。象形。凡不之屬皆从不。

清代 段玉裁《說文解字注》

鳥飛上翔不下來也。
凡云不然者。皆於此義引申叚借。其音古在一部。讀如德韵之北。音轉入尤、有韵讀甫鳩、甫九切。與弗字音義皆殊。音之殊、則弗在十五部也。義之殊。則不輕弗重。如嘉肴弗食不知其旨、至道弗學、不知其善之類可見。公羊傳曰。弗者、不之深也。俗韵書謂不同弗。非是。又詩鄂不??箋云。不當作柎。柎、鄂足也。古聲不柎同。
从一。一猶天也。
他處云一地也。此以在上。知爲天。
象形。
謂?也。象鳥飛去而見其翅尾形。音見上。
comments powered by Disqus